ارتباط با استاد

  معرفی

  دکترای تخصصیي جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات انسانی

  کارشناسي ارشد علوم تربیتي با محورت کاری برنامه ریزی راهیردی ارتیاطي و آموزش همگاني

  Phone:

  09123111412

  بیوگرافی

  بیوگرافی