ارتباط با استاد

معرفی

دکترای تخصصیي جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات انسانی

کارشناسي ارشد علوم تربیتي با محورت کاری برنامه ریزی راهیردی ارتیاطي و آموزش همگاني

Phone:

09123111412

بیوگرافی

بیوگرافی