آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

ثبت نام ۲۴ دانشجو

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

شامل ۴۸ دوره

84
دوره آموزشی

3
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

8
تعداد اساتید

مجله مقالات استادیار