دکتر حمید ضیایی پرور

ارتباط با استاد

معرفی

حمید ضیایی پرور  دارای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است که طی 25 سال اخیر در حوزه روزنامه نگاری و روابط عمومی الکترونیک به عنوان مشاور، مدرس و محقق فعالیت می کند.

وب سایت:

ایمیل:

رزومه