استاندارد تشریفات امضای قرارداد / تفاهم نامه

تشریفات امضای قرارداد / تفاهم نامه  1035 (سند همکاری دو جانبه یا چند جانبه)   محتوای این استاندارد درباره موارد…

3
30,000 تومان