مشاوره علمی روابط عمومی و تشریفات

یکی از مهمترین مسئولیتهای علمی سایت مرکز آموزش مدیریت روابط عمومی،

تقدیم مشاوره علمی رایگان در زمینه روابط عمومی و تشریفات است.

تمامی کارگزاران (مدیران، کارشناسان و دانشجویان) عزیز روابط عمومی و تشریفات می توانند

از طریق تکمیل فرم زیر درخواست مشاوره رایگان داشته باشند.

خیلی مهم است که تمامی بخشهای فرم با دقت و کامل پر شود تا امکان ارتباط و پاسخگویی صحیح میسر گردد.

احمد یحیایی ایله ای