تحقیقات روابط عمومی

(پیشنهاد تحقیق و نظرسنجی برای مدیران روابط عمومی)

تحقیقات زیربنای تغییرات است و می تواند بهترین راهنما و چراغی برای روشن کردن آینده باشد.

مرکز آموزش و مشاوره روابط عمومی با کمک از بهترین متخصصان ارتباطات، جامعه شناسی و منابع انسانی

تحقیقات و نظرسنجی های مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی را انجام می دهد.

برنامه ریزی

دستورالعمل

تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی

طراحی الگوی کاربردی برنامه سالانه روابط عمومی

تدوین برنامه مدیریت ارتباطات بحران

طراحی الگوی کاربردی پوشش خبری بحران

تدوین استراتژیهای ارتباطات درون سازمانی

تدوین استراتژیهای ارتباطات برون سازمانی

تدوین استراتژیهای ارتباطات رسانه ای

طراحی دستورالعمل مدیریت مسئولیت اجتماعی

طراحی دستورالعمل تبلیغات رسانه ای

طراحی دستورالعمل پاسخگویی به ارباب رجوع

(حضوری، تلفنی، مکتوب و اینترنتی)

طراحی دستورالعمل شورای سیاستگذاری روابط عمومی

طراحی دستورالعمل تبلیغات و اطلاع رسانی پروژه خاص

طراحی دستورالعمل جشنواره های تخصصی

استانداردها

پژوهشی

استاندارد سازی مدیریت روابط عمومی

طراحی استاندارد جشنواره روابط عمومی های برتر

طراحی استاندارد ارزیابی روابط عمومی های تابعه

طراحی استاندارد پاسخگویی به نامه های مردمی

طراحی استاندارد مدیریت تشریفات بازدید

استانداردسازی شرح وظایف کارکنان روابط عمومی

استانداردسازی انتخاب پیمانکاران روابط عمومی

آسیب شناسی روابط عمومی از دیدگاه مدیران

آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی

آسیب شناسی ارتباطات برون سازمانی

آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی روابط عمومی

سنجش انتظارات مدیران از روابط عمومی

سنجش انتظارات کارکنان از روابط عمومی

سنجش انتظارات خانواده کارکنان از روابط عمومی

نظرسنجی از مدیران، کارکنان، مشتریان، ذی نفعان و خانواده های کارکنان

 

تاکنون بیش از 50 سازمان از خدمات علمی ما در زمینه تحقیقات روابط عمومی بهره مند شده اند