وبینارهای آموزشی روابط عمومی

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ردیف
عنوان درس
1
وبینار آموزشی اصول کاربردی روابط عمومی
2
وبینار آموزشی وظایف اجرایی روابط عمومی
3
وبینار آموزشی راهبردهای درون سازمانی روابط عمومی
4
وبینار آموزشی راهبردهای برون سازمانی روابط عمومی
5
وبینار آموزشی برنامه سالانه روابط عمومی
6
وبینار آموزشی تبلیغات خلاق
7
وبینار آموزشی اصول کاربردی تشریفات
8
وبینار آموزشی الگوی کاربردی مدیریت مسئولیت اجتماعی
9
وبینار آموزشی خبرنویسی آنلاین
10
وبینار آموزشی مدیریت اخبار جعلی
11
وبینار آموزشی  مدیریت اخبار بحران
12
وبینار آموزشی الگوی کاربردی مدیریت شایعات
13
وبینار آموزشی  اصول طراحی پرسشنامه
14
وبینار آموزشی نظرسنجی آنلاین
15
وبینار آموزشی اصول کاربردی روابط عمومی صنعتی
16
وبینار آموزشی اصول کاربردی روابط عمومی تجاری
17
وبینار آموزشی الگوی کاربردی مدیریت ارتباطات درون سازمانی
18
وبینار آموزشی رفتار مثبت سازمانی

09383334790            www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.

 

وبینارهای آموزشی تشریفات

 استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

و مولف کتب تخصصی تشریفات ایران

ردیف
عنوان درس
1
وبینار آموزشی اصول کاربردی تشریفات
2
وبینار آموزشی الگوی کاربردی مدیریت تشریفات
4
وبینار آموزشی تشریفات گردهمایی
5
وبینار آموزشی تشریفات بازدید
6
وبینار آموزشی تشریفات نمایشگاه
7
وبینار آموزشی تشریفات مهمانداری
8
وبینار آموزشی تشریفات منشی گری
9
وبینار آموزشی تشریفات مدیران
10
وبینار آموزشی تشریفات جلسات
11
وبینار آموزشی تشریفات مذاکرات
12
وبینار آموزشی تشریفات سخنرانی

09383334790                     www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.

دانلود فایل وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات

وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات