وبینارهای آموزشی روابط عمومی

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ردیف
عنوان درس
1
اصول کاربردی روابط عمومی
2
وظایف اجرایی روابط عمومی
3
راهبردهای درون سازمانی روابط عمومی
4
راهبردهای برون سازمانی روابط عمومی
5
برنامه سالانه روابط عمومی
6
تبلیغات خلاق
7
اصول کاربردی تشریفات
8
الگوی کاربردی مدیریت مسئولیت اجتماعی
9
خبرنویسی آنلاین
10
مدیریت اخبار جعلی
11
مدیریت اخبار بحران
12
الگوی کاربردی مدیریت شایعات
13
اصول طراحی پرسشنامه
14
نظرسنجی آنلاین
15
اصول کاربردی روابط عمومی صنعتی
16
اصول کاربردی روابط عمومی تجاری
17
الگوی کاربردی مدیریت ارتباطات درون سازمانی
18
رفتار مثبت سازمانی

09383334790            www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.

 

وبینارهای آموزشی تشریفات

 استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

و مولف کتب تخصصی تشریفات ایران

ردیف
عنوان درس
1
اصول کاربردی تشریفات
2
الگوی کاربردی مدیریت تشریفات
4
تشریفات گردهمایی
5
تشریفات بازدید
6
تشریفات نمایشگاه
7
تشریفات مهمانداری
8
تشریفات منشی گری
9
تشریفات مدیران
10
تشریفات جلسات
11
تشریفات مذاکرات
12
تشریفات سخنرانی

09383334790                     www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.

دانلود فایل وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات

وبینار های آموزشی روابط عمومی و تشریفات