کتاب مديريت تشريفات

(چاپ هفتم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

یکی از کتب برجسته در حوزه تشریفات کتاب مدیریت تشریفات است که در فرصتی اندک به چاپ دوم رسیده است. فهرست مطالب كتاب مديريت تشريفات عبارت است از:

 پيشگفتار

 فصل اول: کليات

 فصل دوم: اصول تشريفات

 فصل سوم: مراحل مديريت تشريفات

 فصل چهارم: مديريت جلسات

 فصل پنجم: مديريت گردهمايي ها

 فصل ششم: مديريت نمايشگاه

 فصل هفتم: مديريت بازديد

 

ناشر: كارگزار روابط عمومي    66943670 (021)

09121938419