کتاب مدیریت علمی روابط عمومی (چاپ اول)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

سال نشر:1392

کتاب مدیریت علمی روابط عمومی با الهام از مديريت کيفيت (چرخه دمینگ) و  بر اساس چهار مرحله تدوين و طراحي شده است:

نيازسنجي: روابط عمومي براي توسعه کمي و کيفي ارتباطات بيش از هر چيزي به تهيه و توليد اطلاعات نيازمند است.

برنامه ريزي: اگر شما برنامه نداشته باشيد محکوم به اجراي دستوراتي مي شويد که في البداهه صادر  مي شود.

اجرا (اقدام): فعاليتهاي ارتباطات برون و درون سازماني بايستي در قالب دو شيوه اصلي ارتباطات يعني ارتباطات انساني و ارتباطات رسانه اي مديريت شود.

ارزيابي: اگر نتوانيم آثار فعاليتهاي روابط عمومي را اندازه گيري و ارزش گذاري کنيم هرگز نمي توانيم اهميت روابط عمومي را به سازمان بشناسانيم.

فهرست مطالب کتاب مدیریت علمی روابط عمومی:

بخش اول: مدل مدیریت روابط عمومی

فصل اول:  مدیریت روابط عمومی

مدیریت چیست؟

روابط‌عمومي چیست؟

ساختار و تشکیلات روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

مدلهاي مدیریت روابط عمومی

مدلهاي تعالي سازمانی

فصل دوم:  مدل مدیریت روابط عمومی

مولفه هاي مديريت روابط عمومي

نیازسنجی (شناسایی نیازهای روابط عمومی)

برنامه ریزی (تدوین برنامه های روابط عمومی)

اجرا (اقدامات عملی روابط عمومی)

ارزیابی (ارزشیابی یا سنجش کمی آثار و اثربخشي یا سنجش کیفی آثار روابط عمومي)

خلاصه مدل مديريت روابط عمومي

بخش دوم: نیازسنجی

فصل سوم: روابط عمومی؛ سیستم اطلاع مدار

سير تاريخي ارتباطات و دوسويه شدن ارتباطات

سيستم اطلاع مدار چيست

روابط عمومي؛ سيستم اطلاع مدار

اطلاع‌يابي: تهيه و توليد اطلاعات

اطلاع شناسي: تنظيم و تدوين اطلاعات

اطلاع رساني: توزيع و تبيين اطلاعات

فصل چهارم: راهکارهای تهیه و تولید اطلاعات

مهمترين شيوه‌هاي تولید اطلاعات

راهكارهاي ارسال و دریافت اطلاعات با ابزار ارتباطات الكترونيكی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

بخش سوم: برنامه ریزی

فصل پنجم: برنامه ریزی در روابط عمومی

تعریف و مزایای برنامه ریزی

انواع برنامه و انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی در روابط عمومی

فصل ششم: برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

مدیریت استراتژیک در روابط عمومی

برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی

بخش چهارم: اجرا (اقدام)

فصل هفتم: مدیریت تشریفات

مدیریت جلسات (نشست ها)

مدیریت گردهمایی ها

مدیریت نمایشگاهها

مدیریت بازدیدها

فصل هشتم: مدیریت شایعات

شایعه

علل بروز شایعه

عکس العمل مردم در برابر شایعه

انواع شایعه

مدیریت شایعه

فصل نهم: مدیریت ارتباطات رسانه ای

راهكارهاي ارتباط با رسانه‌ها

راهکارهای ارتباط با خبرنگاران

مدیریت مصاحبه با رسانه ها

مدیریت مصاحبه زنده تلویزیونی

اصول مدیریت ارتباط با رسانه

فصل دهم: مدیریت بحران

روابط عمومی و مدیریت بحران

بحران چيست؟

مديريت بحران چيست؟

تهديدهای امنيت انساني

انواع بحران

نتایج و پیامدهای بحران

روشهاي مقابله با بحران

برنامه ريزي و مدیریت بحران

بخش پنجم: ارزیابی

فصل یازدهم: ارزشیابی یا سنجش کمی آثار روابط عمومي

نظرسنجی

تحليل محتوا

فصل دوازدهم: اثربخشی یا سنجش کیفی آثار روابط عمومي

مولفه هاي سنجش اثربخشي

مفهوم اثربخشي در روابط عمومي

دلايل عمده تعيين اثربخشي روابط عمومي

رويكردهاي سنجش ارزيابي ميزان اثربخشي روابط عمومي

مدل پيشنهادي سنجش ميزان اثربخشي روابط عمومي

منابع و مآخذ