کتاب روابط عمومی و مدیریت شهری (چاپ دوم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

سال انتشار: 1392

چاپ سوم

کتاب روابط عمومی و مدیریت شهری سه سرفصل کلیدی یعنی تبلیغات محیطی، اطلاع رسانی الکترونیک و ارتباطات مردمی را مد نظر قرار داده و در فصل پایانی تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی (مشارکت + اعتماد) را به عنوان محصول نهایی روابط عمومی تبیین کرده است.

فصل اول كتاب بر تعاريف و وظايف روابط عمومي در مديريت شهري تاكيد دارد و بر اينكه وظيفه ارتباطي روابط عمومي مهمترين وظيفه مديريت روابط عمومي در شهرداريهاست.

فصل دوم كتاب با عنوان تبليغات محيطي نگارش شده است. يكي از فعاليتهايي كه بايستي توسط روابط عمومي ها مديريت شود و روان شهروندان را تحت تاثير قرار مي دهد تبليغات محيطي و بطور خاص تبليغات صادق است.

خوانندگان در فصل سوم با روابط عمومي به عنوان يك سيستم اطلاع مدار آشنا مي شوند. همچنين اين فصل مهمترين تكنيكهاي روابط عمومي الكترونيك در روابط عمومي شهرداري را معرفي مي كند. در اين زمينه اطلاع رساني بموقع بايستي سرلوحه كار قرار گيرد.

ارتباطات مردمي موضوع اصلي فصل چهارم است. موضوعي كه اهميتي فوق العاده براي روابط عمومي در مديريت شهري دارد. در اين فصل مشخص شده است كه شناخت افكار عمومي از طريق نظرسنجي و نظرخواهي درباره فعاليتها و پروژه ها و برقراري ارتباطات مداوم و درست از طريق تمامي شيوه هاي رسانه اي با مردم امكان پذير است.

سرمايه اجتماعي به عنوان محصول نهايي روابط عمومي آخرين فصل اين كتاب است. يعني در واقع اگر روابط عمومي در يك سازمان اجتماعي و خدماتي نتواند به توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعي سازمان كمك كند تمامي فعاليتهاي آن عقيم خواهد ماند. در فصل پنجم، توليد اعتماد و مشاركت به معناي نتيجه نهايي تمامي فعاليتهاي روابط عمومي محسوب شده است و اگر اعتماد و مشاركت توليد نشود در واقع كار روابط عمومي نتيجه نداده است.

فهرست مطالب کتاب روابط عمومی و مدیریت شهری

پيشگفتار

فصل اول: روابط عمومي چيست؟

اهداف

الف : تعاريف روابط عمومي

ب: وظايف روابط عمومي در مديريت شهري

ج: نقش روابط عمومي در مديريت شهري

چكيده

سئوال

فصل دوم: تبليغات محيطي

اهداف

الف: تعاريف تبليغات

ب: رسانه ها و تبليغات

ج: انواع تبليغات

د: تبليغات محيطي

چكيده

سئوال

فصل سوم: اطلاع رساني

اهداف

الف: عصر اطلاع رسانی سریع

ب: روابط عمومي: سيستم اطلاع مدار

ج: روابط عمومي الکترونيک در شهرداری

د: سئوالات مدیریت سیستم اطلاع مدار (اطلاع محور)

چكيده

سئوال

فصل چهارم: ارتباطات مردمي

اهداف

الف : ارتباطات در روابط عمومي

ب: افكار عمومي و افكارسنجي

ج: ارتباطات رسانه اي

چكيده

سئوال

فصل پنجم: سرمايه اجتماعي

اهداف

الف: سرمايه اجتماعي چيست؟

ب: سرمایه اجتماعی؛ محصول نهایی روابط عمومی

چكيده

سئوال

پيوست ها

الف: دستورالعمل‌ اجرايي‌ تبليغات‌ شهري‌ –  محيطي

ب: آیین نامه اجرایی شوراي اطلاع رسانيو تبلیغات

ج: منابع

انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور