کتاب روابط عمومی حرفه ای (چاپ پنجم)

نویسنده: احمد یحیایی ایله ای

 

 

کتاب روابط عمومی حرفه ای در پنج بخش و بیست فصل و در 300 صفحه با نگارش احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات) به مباحث اساسی روابط عمومی پرداخته است.

بخش اول کتاب با عنوان مقدمات، به سه موضوع اساسی: تعاریف، تشکیلات، و وظایف تقسیم شده است. در این بخش تلاش شده تا نما و شمایی کلّی برای ساختار روابط‌عمومی طراحی و ارائه شود.

بخش دوم با عنوان تحقیقات، به شیوه‌های پژوهشی در روابط‌عمومی اشاره می‌کند؛ بدین‌رو به ارائه‌ی نمونه‌هایی از نظرسنجی ها و پرسشنامه‌ها پرداخته شده و سپس تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است؛ در پایان این فصل نیز به پژوهشهایی اشاره شده که می‌تواند از سوی روابط‌عمومی مورد توجه قرار گیرد.

بخش سوم به انتشارات، به عنوان یکی از وظایف روابط‌عمومی می‌پردازد و بخصوص نگارش اداری را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

بخش چهارم ضمن اشاره به تفاوتهای تبلیغات و روابط‌عمومی، تشريفات، گردهمايي و نمايشگاه می‌پردازد.

در بخش پنجم به ارتباطات از سه جنبه‌ی ارتباطات انسانی، ارتباطات مردمی، و ارتباطات رسانه‌ای توجه شده است.

كتاب روابط عمومي حرفه اي از سوي دانشگاههاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي بعنوان منبع درسي مورد توجه قرار گرفته است.

به اذعان استادان و كارگزاران روابط عمومي اين كتاب يكي از معدود كتب كاربردي روابط عمومي در زبان فارسي است.

 

فهرست كتاب روابط عمومي حرفه اي

پیشگفتار

بخش اول : مقدمات

فصل اول : تعاریف روابط عمومی

فصل دوم : مفاهیم کلیدی روابط عمومی

فصل سوم : تشكيلات روابط عمومي

فصل چهارم : وظايف روابط عمومي

بخش دوم : تحقیقات

فصل پنجم : افکار عمومی

فصل ششم : نظرسنجي

فصل هفتم : تحليل محتوا

فصل هشتم : پژوهش

بخش سوم : انتشارات

فصل نهم : نامه نگاري

فصل دهم : صورتجلسه

فصل يازدهم : گزارش اداري

فصل دوازدهم : نشريه داخلی

بخش چهارم : تبليغات

فصل سيزدهم : تبليغات و روابط عمومي

فصل چهاردهم : اصول و آداب تشريفات

فصل پانزدهم : گردهمايي

فصل شانزدهم : نمایشگاه

بخش پنجم : ارتباطات

فصل هفدهم : ارتباطات اجتماعی

فصل هيجدم : ارتباطات مردمی ( ارتباط با مشتریان )

فصل نوزدهم : ارتباطات رسانه‌اي

فصل بيستم : شايعه شاخص‌ترين بحران اجتماعي

منابع

ناشر: انتشارات جاجرمي 09123347036