کتاب استانداردهای تشریفات

نویسنده: دکتر احمد یحیایی ایله ای

ناشر: كارگزار روابط عمومي    66943670 (021)

09121938419

 

پیشگفتار

بخش اول: کلیات تشریفات

فصل اول: تشریفات چیست؟

فصل دوم: قانون طلایی تشریفات

فصل سوم: اصول راهبردی تشریفات

فصل چهارم: اصول کاربردی تشریفات

فصل پنجم: مراحل اجرایی مدیریت تشریفات

 

بخش دوم: تشریفات ارتباطات غیرکلامی

فصل ششم: تشریفات ارتباطات غیرکلامی

فصل هفتم: تشریفات زبان بدن

فصل هشتم: تشریفات لباس پوشیدن

 

بخش سوم: تشریفات ارتباطات کلامی

فصل نهم: تشریفات ارتباط کلامی

فصل دهم: تشریفات سلام و احوالپرسی

فصل یازدهم: تشریفات معرفی

فصل دوازدهم: تشریفات مکالمه تلفنی

فصل سیزدهم: تشریفات گفتن و شنیدن انتقاد

فصل چهاردهم: تشریفات سخنرانی

فصل پانزدهم: تشریفات خداحافظی

 

بخش چهارم: تشریفات مهمانی

فصل شانزدهم: تشریفات مهمانی دادن

فصل هفدهم: تشریفات میزبانی

فصل هجدم: تشریفات خوردن

فصل نوزدهم: تشریفات نوشیدن

فصل بیستم: تشریفات انواع مهمانی

 

بخش پنجم: اقدامات تشریفاتی

فصل بیست و یکم: تشریفات سرود ملی

فصل بیست و دوم: تشریفات پرچم ملی

فصل بیست و سوم: تشریفات کارت

فصل بیست و چهارم: تشریفات گل

فصل بیست و پنجم: تشریفات عکس

فصل بیست و ششم: تشریفات هدیه

فصل بیست و هفتم: تشریفات جایزه

 

بخش ششم: مراسم تشریفاتی

فصل بیست و هشتم: انواع مراسم تشریفاتی

فصل بیست و نهم: تشریفات تقدم

فصل سی ام:  تشریفات افتتاحیه

فصل سی و یکم: تشریفات سفر خارجی

فصل سی و دوم: تشریفات برنامه تفریحی مهمانان

فصل سی و سوم: تشریفات یادبود

فصل سی و چهارم: تشریفات امضای قرارداد

 

منابع و مآخذ