وبینارهای آموزشی روابط عمومی

 استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ردیف عنوان درس میزان ساعت آموزشی حق الزحمه
1 اصول کاربردی روابط عمومی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
2 وظایف اجرایی روابط عمومی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
3 راهبردهای درون سازمانی روابط عمومی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
4 راهبردهای برون سازمانی روابط عمومی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
5 برنامه سالانه روابط عمومی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
6 تبلیغات خلاق 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
7 اصول کاربردی تشریفات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
8 مدیریت مسئولیت اجتماعی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
9 تکنیکهای خبرنویسی آنلاین 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
10 مدیریت اخبار جعلی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
11 مدیریت اخبار بحران 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
12 الگوی کاربردی مدیریت شایعات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
13 اصول کاربردی نظرسنجی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
14 اصول کاربردی روابط عمومی صنعتی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
15 اصول کاربردی روابط عمومی تجاری 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
16 الگوی کاربردی مدیریت ارتباطات درون سازمانی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
17 رفتار مثبت سازمانی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان

09383334790                               www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.

 

 

وبینارهای آموزشی تشریفات

 استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

ردیف عنوان درس میزان ساعت آموزشی حق الزحمه
1 اصول کاربردی تشریفات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
2 الگوی کاربردی مدیریت تشریفات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
4 تشریفات گردهمایی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
5 تشریفات بازدید 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
6 تشریفات نمایشگاه 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
7 تشریفات مهمانداری 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
8 تشریفات منشی گری 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
9 تشریفات مدیران 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
10 تشریفات جلسات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
11 تشریفات مذاکرات 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان
12 تشریفات سخنرانی 2 ساعت (وبینار) یک میلیون تومان

09383334790                               www.iranpr.com

این وبینارها بنابر درخواست سازمانها برگزار می شود.